Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại

Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại

21/07/2016
- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.